Informace pro profesionály

Anonymní narkomani (dále NA) je mezinárodní asociace uzdravujících se závislých, fungující na principu komunity. Týdně se ve světě odehrává víc jak 58 000 setkání ve 131 zemích světa (informace z května 2010).

Vývoj

Anonymní narkomani se odčlenili z hnutí Anonymních alkoholiků koncem čtyřicátých let prvními vlastními setkáními v Kalifornii. Po tom jak se NA v roce 1953 formálně adaptovalo na AA model, odstartovalo svoji existenci malé hnutí, které je dnes jednou z nejstarších a největších organizací svého typu na světě, má stovky tisíc členů, kteří se pravidelně setkávají na 58 000 setkáních ve 131 zemích světa.

Mnoho roků rostlo společenství velmi pomalu, rozšiřujíc se z Los Angeles do ostatních velkých amerických měst a začátkem sedmdesátých let i do Austrálie. V roku 1983 NA publikovalo svůj první „Základný text", umožňující neuvěřitelně rapidní růst skupin rychle se formujících v Brazílii, Kolumbii, Německu, Indii, Irsku, Japonsku, Novém Zélandě a Velké Británii.

Dnes je NA hojně rozšířené napříč většiny Severní i Jižní Ameriky, v západní Evropě, Austrálii a Novém Zélandě, se vznikajícími skupinami a NA komunitami na indickém subkontinentu, Africe, Východní Asii, Středním Východě a Východní Evropě. NA knihy a informační letáky jsou momentálně dostupné v 39 jazycích, v procesu překladu jsou aktuálně v dalších šestnácti jazycích.

Program NA

Nejstarší leták NA, známý mezi členy jako "Bílý leták", popisuje NA jako neziskovou komunitu nebo společnost mužů a žen, pro které se drogy staly velkým problémem, pravidelně se setkávají, aby si navzájem pomohli zůstat čistí.

Nezajímá nás, co a kolik jste si vzali, ale pouze to, co chcete se svým problémem dělat a jak vám můžeme pomoci. Členství je otevřeno každému narkomanovi, bez ohledu na užívané drogy nebo jejich kombinaci. Při adaptaci prvního kroku Anonymních alkoholiků bylo slovo alkohol nahrazeno slovem "závislost", čímž byl odstraněn jazyk specifický pro drogy a odrážel pohled na ZÁVISLOST jako na nemoc. Neexistují žádná omezení členství na základě sociálních, náboženských, ekonomických, rasových, etnických, genderových nebo sociálních rozdílů. Organizace nemá žádné povinné poplatky ani povinnosti. Ačkoli většina členů pravidelně přispívá malými částkami, aby pomohla pokrýt výdaje, tyto poplatky nejsou povinné ani povinné.

NA nabízí léčebný proces a pomocnou sociální síť, které jsou vzájemně propojeny.

NA tvrdí, že jedním z klíčů k úspěchu je terapeutická hodnota závislého pracujícího s jinými závislými. Členové spolu hovoří o svých úspěších a výzvách při překonávání aktivní závislosti a produktivním životě bez drog uplatňováním zásad obsažených ve 12 krocích a 12 tradicích NA. Jádrem a srdcem léčebného programu NA je Dvanáct kroků, které zahrnují přiznání problému, vyhledání pomoci, zapojení se do sebepoznání, upřímné sebepoznávání, nápravu způsobených škod a pomoc závislým, kteří se chtějí uzdravit. Středem programu je to, co nazýváme „duchovní probuzení" - s důrazem na jeho praktickou hodnotu, nikoli na nějaký filozofický nebo teoretický, „nadpřirozený" obsah.

NA jako takové je nenáboženské a povzbuzuje každého člena, aby pochopil individuálně, ať už nábožensky nebo ne – toto „duchovní probuzení".

NA není spojeno s žádnými jinými organizacemi, včetně jiných 12 krokových programů, léčebných center nebo nápravných zařízení. Jako organizace nezaměstnává NA žádné profesionální konzultanty ani terapeuty. Nevlastní žádná pobytová zařízení ani kliniky a neprovozuje právní, finanční, psychiatrické ani zdravotnické služby. NA má pouze jediný úkol: zajistit prostředí, ve kterém si závislí mohou navzájem pomáhat přestat užívat drogy a najít nový způsob života.

NA povzbuzuje své členy, aby vyzkoušeli úplnou abstinenci od všech drog, včetně alkoholu. Zkušenost NA je taková, že úplná a nepřetržitá abstinence poskytuje nejlepší základ pro uzdravení a osobní růst. Použití psychiatrických léčivých přípravků a jiných lékařsky předepsaných léčivých přípravků určených lékařem a pod lékařským dohledem není vnímáno jako ohrožení abstinence jednotlivce. Členové se vyzývají, aby se o takovém užívání léků poradili s ostatními s cílem získat zkušenosti ostatních členů NA a kvalifikovaných odborníků.

Organizace služby

Primární služba poskytovaná NA je NA mítink (setkání Anonymních narkomanů). Každá skupina je řízena sama sebou na základě zásad společných celé organizaci stanovených v literatuře NA. Většina skupin si pronajímá prostory pro svá týdenní „setkání" v budovách spravovaných veřejnými, náboženskými nebo civilními organizacemi. Setkání jsou vedena členy NA, ostatní členové se střídají v rozhovoru o svých zkušenostech se zotavením z drogové závislosti a podílejí se na činnostech souvisejících s vedením meetingu. V zemích, kde je NA relativně novým fenoménem, představuje skupina NA jedinou úroveň organizace. V zemích, kde byla šance vytvořit, rozvinout a stabilizovat řadu skupin, si skupiny zvolily delegáty, aby vytvořili místní servisní komisi. Taková komise poskytuje řadu služeb, včetně: distribuce literatury, telefonních informačních služeb, veřejných informačních prezentací pro zdravotnický personál, občanské organizace, vládní agentury a školy, panelových prezentací pro seznámení obyvatel zdravotnických nebo nápravných zařízení s programem NA a adresářů setkání pro klienty zařízení.

Zejména ve větších zemích, kde je program NA dobře zaveden, bylo sestaveno několik oblastních komisí, které vytvořily regionální komisi. Tyto komise provozují služby, které ovlivňují pohyb po celé zemi, přičemž oblastní komise zase řídí ty na místní. Mezinárodní sněm delegátů – Světová konference služeb – poskytuje poradenství, pomoc a poradenství v záležitostech týkajících se celé organizace. Mezi hlavní priority této konference patří aktivity, které podporují mladá národní hnutí a překlady literatury NA. Pro více informací můžete kontaktovat World Service Office v Los Angeles v Kalifornii.

Názory na související záležitosti a orgány

Aby si udržela své zaměření, zavedla NA pravidlo nepodporování a nestojí jako organizace na žádné straně v žádných záležitostech mimo svou vlastní oblast činnosti. NA nemluví pro ani proti – v občanských, sociálních, lékařských, právních nebo náboženských záležitostech a nezaujme žádné stanovisko k sekundárním záležitostem souvisejícím se závislostí, jako je trestná činnost, vymáhání práva, legalizace drog nebo sankce, prostituce, infekce HIV nebo programy výměny injekčních stříkaček.

Anonymní narkomani jsou zcela soběstační a nepřijímají žádné finanční příspěvky od nečlenů. V podobném duchu jsou vedeny skupiny a servisní výbory – tj. členové a členové. NA nepodporuje ani neodporuje žádné filozofii nebo metodologii jiných organizací. Společenství věří, že jedinou kompetencí anonymních závislých je poskytnout prostor, ve kterém mohou závislí sdílet své léčení mezi sebou. To vůbec neznamená, že NA nevěří, že neexistují žádné jiné „dobré" nebo „hodnotné" organizace. Aby se však předešlo jakýmkoli neshodám a kontroverzím, soustředí NA veškerou svou energii na své výlučné pole působnosti a ostatní cíle přenechá těm, k nimž patří.

Spolupráce s NA

Zatímco vztahy NA s jinými organizacemi se řídí určitými tradicemi, NA vítá spolupráci se zástupci vlád, soudnictví, pomáhajících profesí a soukromých dobrovolnických organizací. Přátelé NA, kteří nejsou závislí sami na sobě, byli velmi nápomocni při zakládání komunit NA v mnoha zemích, aby pomohli NA expandovat. Naše komunita velmi ráda spolupracuje s ostatními zájemci o NA – poskytováním kontaktních informací, literatury a informací o léčení prostřednictvím NA. Kromě toho jsou členové NA k dispozici, aby osobně informovali o programu do léčebných zařízení, věznic a nemocnic, kde mohou mluvit o programu NA se závislými, kteří nemají možnost účastnit se setkání.

Demografické složení členů

Dosud nebyly dokončeny žádné vyčerpávající průzkumy členské základny NA, a to především kvůli důrazu, který NA klade na ochranu anonymity členů. Je však možné poskytnout některé obecné, nezávazné připomínky ke složení členství a účinnosti programu. Věříme, že tato pozorování jsou dostatečně přesná. Socioekonomická stratifikace členů se liší od země k zemi. Většinu jednotlivých národních komunit navštěvují příslušníci určité sociální a ekonomické třídy, ale jak se dopad na celou šíři drogově závislé populace stává efektivnějším, členská základna vždy začíná představovat více socioekonomického prostředí. Členové NA jsou členy všech etnických a náboženských skupin. V konkrétních národních hnutích členská základna obecně odráží rozmanitost nebo homogenitu kultury země. Členství v NA je zcela dobrovolné, nejsou vedeny žádné záznamy o účasti – ani pro účely NA, ani pro jiné. To někdy ztěžuje poskytování vyčerpávajících informací o členství v NA zainteresovaným stranám. Průzkum mezi 11723 členy NA v roce 2009 (dotazník byl k dispozici na webových stránkách asociace, v časopise NA WAY a na Světovém shromáždění) odhalil následující:

Poměr mužů a žen: 58 % mužů, 42 % žen

Věk: 2 % do 20 let, 14 % od 21 do 30 let, 22 % od 31 do 40 let, 34 % od 41 do 50 let, 24 % od 51 do 60 let a 4 % jsou starší 60 let. 73 procent kavkazského etnika, 10 procent afroameričanů, 10 procent hispánských a 7 procent odlišných.

Zaměstnání: 61 na plný úvazek, 10 procent na částečný úvazek, 4 procenta pracují doma, 7 procent studentů, 7 procent odchází do důchodu, 11 procent nezaměstnaných.

Nepřetržitá abstinence: od méně než jednoho roku do 40 let; s hrubým průměrem 9,1 roku.

Průzkum také položil otázky o zlepšeních v různých oblastech života, ke kterým došlo spolu s návštěvou NA. Dvě oblasti, kde došlo k obrovské změně k lepšímu, byly rodinné vztahy (92 % členů uvedlo obohacení) a sociální vazby (88 %). 80 % respondentů uvedlo zlepšení zájmu a koníčků, zlepšení stabilního bydlení u 76 %, zaměstnanost u 72 % a pokrok ve vzdělávání u 56 % členů NA.

Literatura NA uvádí, že aktivní závislost je charakterizována rostoucí izolací a ničením vztahů. Zotavení v NA pomohlo respondentům průzkumu napravit škody na jejich životech způsobené závislostí.

Tempo růstu

Vzhledem k tomu, že nejsou vedeny žádné záznamy o provozu, není možné stanovit procento těch, kteří přicházejí do NA a zůstávají aktivní. Jediným spolehlivým ukazatelem úspěchu programu je rychlý nárůst počtu registrovaných setkání NA v posledních desetiletích a rychlé šíření NA mimo Severní Ameriku. V roce 1978 bylo ve třech zemích registrováno méně než 200 skupin. V roce 1983 se konalo 2966 setkání ve více než tuctu zemí.

V roce 2002 vedlo 20 000 skupin více než 30 000 setkání ve 108 zemích.

V roce 2005 vedlo více než 21 500 skupin k více než 33 500 každotýdenních setkání ve 116 zemích.

V roce 2007 vedlo více než 25 065 skupin k více než 43 900 každotýdenních setkání ve 127 zemích.

V roce 2010 to bylo již více než 58 000 setkání ve 131 zemích po celém světě.

Máte-li zájem o více informací, kontaktujte nás v sekci "Formulář". Rádi zodpovíme jakékoli dotazy.

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení